De 6 kategorier

1. Barnets alsidige personlige udvikling

Handler om evnen at forstå sig selv, dvs. sin egen personlighed. Bruger den i sine handlinger og i samspil med andre.

Der tages udgangspunkt i barnets interesser og en positiv tilgang til barnet. Det er vigtigt, at man er nærværende over for barnet. Give barnet støttemuligheder i at blive selvhjulpen og at vise, at vi tror på barnet. Snakke om følelser og støtte det i at blive bevidst om egne behov og grænser. Være spørgende og svare på barnets spørgsmål. Styrke barnets selvværd og støtte barnets bevidsthed om egne værdier. Anerkende positiv adfærd.

Vores mål er, at barnet for del i betydningsfulde, sociale og kulturelle erfaringer. At barnet for mulighed for at udfolde sig som en stærk og alsidig person. Kun ved at vi skaber tryghed omkring og for barnet, har barnet bedre forudsætninger for at udvikle sine personlige sider.

Vi fremmer barnets udvikling ved at

 • have tid til det enkelte barn.
 • være opmærksomme på dets behov.
 • støtte og vejlede det i konfliktsituationer.
 • give det mulighed for at vise følelser (vrede, glæde, sorg).
 • give barnet en individuel/personlig mappe (”barnets mappe”), hvor det kan sortere og reflektere.
 • arbejde i mindre/individuelle grupper.
 • anerkende barnet for det, det er – rose positiv adfærd.
 • støtte det omkring venskaber.
 • give barnet tid og rum til at lege, så det kan indgå i sociale samspil med andre.
 • give det medansvar, ved at vælge frit.
 • tage udgangspunkt i barnets interesser/udviklingszoner for at styrke barnets selvværd.
 • opfordre barnet til at hjælpe andre og involvere det i de praktiske gøremål.

2. Sociale kompetencer

Handler om evnen til at forstå andre, at have empati over for andre, indgå i samspil med andre.

Den voksne skal være rollemodel, troværdig og nærværende for barnet. Give barnet tid og rum til at lege, så det kan indgå i sociale samspil med andre. Støtte op omkring venskaber og respektere barnets venskaber. Den voksne skal tage udgangspunkt i barnets interesser for på den måde at styrke dets selvværd. Opfordre barnet til at hjælpe andre og inddrage det i de praktiske gøremål.

Vores mål er, at barnet oplever anerkendelse og respekt, men også oplever tryghed og tillid i deres relation til både børn og voksne. Vi vil inddrage og opmuntre det enkelte barn, at blive aktive deltagere i demokratiske processer.

Vi styrker barnet ved at

 • give plads til fri leg, herved gives rum til selvstændig udvikling.
 • lære barnet ansvarlighed i forhold til sig selv og andre.
 • give barnet en forståelse for at kunne vente/lytte i forhold til hinanden.
 • drage omsorg og tage hensyn til andre.
 • tage barnet med til forskellige praktiske gøremål.
 • opfordre barnet til at hjælpe andre og at tilsidesætte egne behov.
 • give barnet redskaber til at løse konflikter.
 • give barnet redskaber til at samarbejde henholdsvis til at løse opgaver i fællesskab.
 • vække lysten til at turde stå frem med egne initiativer/ideer.

3. Sprog og læsning

Handler om evnen til at kunne bruge og forstå det talte sprog. Ordene og udtalelsen samt betydningen skal kunne sættes sammen til sætninger.

Den voksne kommunikerer med barnet og sprogstimulerer det. Der sættes navn på ting og ord på oplevelser, som barnet har haft. Bruge skriftsprog, lege med sproget, skrive på børnenes tegninger og synliggøre sangene for det enkelte barn i barnets mappe.

Vores mål er at få barnet til at blive glad for at bruge sproget og kunne forstå det som et redskab til kommunikation. Med ”sproget” mener vi ikke kun det verbale sprog, men tager også hensyn til kropssproget. Det er vigtigt for os at være opmærksomme på vore egne kropsudtryk, da det påvirker og har stor indflydelse på børnene.

Vi styrker barnet ved at

 • være nærværende og lyttende til det enkelte barn.
 • give det tid og rum, som det enkelte barn har behov for.
 • kommunikere med barnet (verbalt og nonverbalt/kropssprog).
 • sætte ord på såvel barnets som vore egne handlinger.
 • stimulere barnets sprog via rundkreds, rim og remser (sprogkuffert), sang og sanglege.
 • holde ”læsegrupper”, bruge biblioteket, fortællinger, kigge på skriftsprog.
 • bruge barnets mappe, ved at sætte ord på de forskellige ting sammen med barnet.
 • bruge navnekort, ordkort, bordkort.
 • give barnet mulighed for at bruge en computer (legeskrive/legelæse) og spille spil.
 • dokumentere processen sammen med barnet.
 • bruge tydelige og forståelige sætninger.

4. Krop og bevægelse – Børns sansemotoriske udvikling

Handler om evnen til at bevæge kroppen, kommunikation med kroppen og udvikle automatiserede bevægelser.

Den voksne skal give barnet mulighed for forskellige former for fysisk udfoldelse. Styrke fin-og grovmotorikken samt give barnet sansemotoriske oplevelser. Barnet lærer ved at gøre/røre og ikke kun ved at se.

I bogen ” De mange intelligenser i børnehaven” har Pia Madsen bl.a. skrevet følgende:2

”Veludviklet motorik = bedre forudsætning for at modtage indlæring. Børn skal arbejde med at udvikle kroppens ”duelighed” for at trives, udvikles og lære.!”

For os at se et særdeles vigtigt fundament for barnets udvikling.

Vores mål er, at barnet bliver glad for via dets egen bevægelse opdager sin egen omverden. Igennem kroppen får barnet mulighed for at lære sig selv at kende, bliver bevidst om sine egne bevægelser.

Vi styrker barnet ved at

 • udfolde os i gymnastikhallen og i skoven, på forskellige måder på div. legepladser.
 • bruge/indrette vores inde- og uderum optimalt efter børnenes behov, så det fysiske læringsmiljø giver barnet muligheder for udfoldelse.
 • tilbyde finmotoriske aktiviteter (klippe, klistre, male, tegne og m.m.).
 • tilbyde sansemotoriske oplevelser (ild, vand, jord og luft).
 • fortælle barnet om kroppens funktioner.
 • give tid og rum i alle dagligdagssituationer, f.eks. af- og påklædning, spisesituationer, hjælpe med praktiske gøremål (køkken, rengøring og m.m.).
 • bruge kroppen som talerør.

5. Natur og naturfænomener

Handler om evnen til at kunne færdes i naturen, kunne genkende arter og mønstre i naturen. Helhedsforståelse af livets facetter.

Den voksne skal medvirke ved udviklingen af barnets evne til at opholde sig i og tage vare på naturen samt tilbyde et aktivt liv udenfor. Børnene skal have mulighed for at opleve årstiderne og sammenhængene. Bruge naturen aktivt og pædagogen bør være engageret og fremme barnets nysgerrighed. Børnene skal have mulighed for at kunne eksperimentere og bruge deres fantasi, og at der stilles bøger om naturen til rådighed.

Vores mål er, at barnet kommer i kontakt med naturen og mærker årstidernes skift på egen krop. Barnet skal kunne se naturens muligheder og forstå, at vi som mennesker er afhængige af den og skal bevare den.

Vi styrker barnet ved at

 • sætte ord på handlinger, som vi fortager os i naturen.
 • give mulighed for et aktivt udeliv, som f.eks. vores faste skovdag.
 • give børnene mulighed for opleve sammenhængene i naturen.
 • give mulighed for at eksperimentere og undersøge forskellige materialer og fænomener.
 • tænke økologisk.
 • give barnet indblik i dyre- og plantelivet.
 • give barnet kendskab til kategorier som vægt, form og antal.
 • lytte til naturen.
 • give mulighed for at eksperimentere.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Handler om evnen til at forstå sig selv og sin omverden på. Igennem de forskellige kulturelle udtryksformer som litteratur, film, teater, musik, billeder m.m. møder vi fortolkninger af vores eget ”jeg”. Desto flere kulturelle indtryk/udtryk barnet møder, desto bredere et syn får det såvel på verden som på andre mennesker og sig selv.

Den voksne skal være lydhør over for det enkelte barn og må derfor tage udgangspunkt i dets nysgerrighed, ønsker, behov og dets undren over omverdenen.

Vores mål er, at børnene skal opleve og se, hvad der findes i vores samfund og nærmiljø. Herved skal barnet få en fornemmelse for samfundets mangfoldighed og føle sig som en del af det. Børnehavens opgave er at ”guide” børnene gennem de forskellige steder. Derudover er det selvsagt børnehavens opgave at formidle dansk kultur – jævnfør paragrafferne 3 og 4 i vedtægterne for Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. (bilag 3).

Vi styrker barnet ved at

 • arrangere ture i nærmiljøet.
 • opleve skoven hele året rundt (faste skovdage).
 • give teateroplevelser/musikoplevelser.
 • besøge barnets hjem.
 • besøge forskellige arbejdspladser.
 • holde danske traditioner i hævd (jul, påske, fastelavn, årsmøder, fødselsdage etc.
 • bearbejde oplevelser og lave dokumentation.
 • give plads til barnets fortælling.
 • give barnet mulighed for at opleve og genkende givne situationer.